نویسنده = علی اصغر نصیری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سرمایۀ اجتماعی در تحقق و تداوم آرمان های انقلاب اسلامی از منظر آموزه های دینی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 101-120

سیدرضی سیدنژاد؛ علی اصغر نصیری؛ محمدمهدی سپهر


2. نسبت امنیت و آزادی در اندیشۀ شهید مطهری مبتنی بر نظریه استخدام علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 179-206

علی اصغر نصیری؛ محمد مهدی سپهر؛ عبدالله نوری گلجائی