موضوعات = قرآن و سیاست
تعداد مقالات: 2
1. حق مشارکت شهروندان و آزادی سیاسی با تأکید بر قرآن‌کریم

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-65

سیدکاظم سیدباقری


2. واکاوی مبانی دینی جهاد کبیر و بازتاب آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-142

اسدالله کردفیروزجائی