تعداد مقالات: 102
26. اعتبارسنجی روش‌شناسی هرمنوتیک در علوم انسانی و اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 37-53

مرتضی شیرودی


27. شاخص‌های حکمرانی خوب در اندیشۀ سیاسی آیت‌الله جوادی آملی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-60

مرتضی علویان؛ محمد زارع پور


28. دگردوستی و سیاست: مطالعه‌ای تطبیقی بین جان رالز و شهید مطهری

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-60

سیدرضا موسوی؛ کیامرث جهانگیر


29. فرایند دولت‌سازی نبوی در نخستین سورۀ مدنی بقره براساس تفسیر تنزیلی

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-59

غلامرضا بهروزی لک؛ محمدرضا رنجبر


30. حق مشارکت شهروندان و آزادی سیاسی با تأکید بر قرآن‌کریم

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-65

سیدکاظم سیدباقری


31. دیپلماسی توحید در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه سیاسی امام خمینی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 28-38

اسدالله کردفیروزجائی؛ حمید نگارش


32. رابطۀ چند وجهی دین و سیاست در نزد فلاسفۀ غرب تمدن اسلامی با تأکید برابن رشد

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 63-83

غلامرضا بهروزی لک؛ محمدرضا ملائی


33. مبانی قرآنی معرفت شناسی برنامۀ درسی تربیت سیاسی

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-73

محمدصادق حمیدزاده؛ حسن ملکی؛ سعید بهشتی


35. فهم خوانش فقهای معاصر از فقه سیاست: مطالعة مرتضی انصاری، میرزای نائینی و حضرت امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 63-87

عباس حیدری بهنوئیه؛ محمد عبداله‌پور چناری


37. زمینه، امکان و دورنمایی از الگوی تشکیل قطب جهانی اسلام

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-84

غلامرضا خواجه سروی؛ مسعود کریمی بیرانوند


40. اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-82

نجمه کیخا


41. موانع داخلی بیداری اسلامی از نگاه امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 54-75

غلامرضا خواجه‌سروی؛ حسن یعقوب‌نیا؛ محسن شفیعی سیف‌آبادی


43. معیارهای عدالت سیاسی در اسلام: رویکردی انسان‌شناختی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-83

محمد شجاعیان؛ محمدرضا طاهری


44. الگوی تفکر راهبردی در اندیشۀ سیاسی مقام معظم رهبری

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 60-84

محمد اسماعیل رستمی نیا


45. گونه‌شناسی جریان‌های تروریستی دهۀ 1360 و پیامدهای آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-92

علیرضا گلشنی؛ مرتضی شیرودی؛ بهنام رشیدی زاده


47. واکاوی وجوه تعاملی عرفان و سیاست در اندیشه‌های نجم‌الدین رازی

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-107

علی شیرخانی؛ جعفر ساسان


49. تحلیل گفتمانی جهانی‌شدن و ظهور اسلام سیاسی سلفی‌ـ جهادی در خاورمیانه عربی

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 89-113

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ حمدالله اکوانی؛ محسن شفیعی سیف‌آبادی


50. مؤلفه های منابع سیاسی قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران در افق سند چشم انداز 1404

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 75-94

علی اکبر جعفری؛ سیدمحمدجواد قربی