محبت و دوستی و نسبت آن با سرمایه اجتماعی در آراء حکمای اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج، گروه علوم سیاسی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه یاسوج

چکیده

ایده سرمایه اجتماعی در اندیشه مدرن، مبتنی بر«دوستی فایده‌گرا» و مناسبات دو سویه و یا چند سویه «سودمحورانه» است و سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته بر پایه چنین مناسباتی، شکننده است. سنخ شناسی دوستی و محبت در آراء حکمای دوره میانه‌اسلامی و ظرفیت‌سنجی آن برای صورتبندی الگویی جایگزین برای سرمایه‌اجتماعی فایده‌گرایانه مساله این مقاله است(مساله). سوال این است که چه نسبتی بین مفهوم دوستی و محبت مطرح شده در اندیشه حکمای مسلمان دوره‌ میانه و سرمایه اجتماعی برقرار است؟(سوال) برای ایضاح موضوع از روش تحلیلی استفاده شده است و از رهگذر ارزیابی انتقادیِ فایده-گرایی و دوستیِ فایده‌محور و سرمایه اجتماعی ابتنا یافته بر این نوع دوستی،«سرمایه اجتماعی محبت محور» به عنوان الگوی جایگزین معرفی می‌شود(هدف) براساس یافته‌های تحقیق سه سطح دوستی در آرای حکمای مسلمان قابل طرح است:«دوستی به مثابه فضیلت»، «دوستی به مثابه ابزار احراز سعادت» و «دوستی به مثابه جهان بینی اخلاقی». هر سه نوع دوستی، دارای وجوه تعالی نسبت به دوستی‌های فایده‌گرایانه‌ای است که اساس سرمایه اجتماعی مدرن را شکل می‌دهند. الگوی دوستی و روابط محبت-آمیز شکل گرفته بر پایه‌ی مناسباتِ سه گانه‌یِ دوستی مکنون در آراء حکمای دوره میانه اسلامی، از ظرفیت لازم برای تحکیم پایه‌های سرمایه اجتماعی برخوردار است(یافته‌ها).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Friendship and its relation to social capital in the thoughts of the Islamic philosophers

نویسندگان [English]

  • Hamdallah Akvani 1
  • jabbarnejad Mohsen 2
1 Yasouj university
2 Yasouj University
چکیده [English]

The idea of social capital in modern thought is based on "beneficial friendship" and the two-sided or multi-faceted "profit-making" relations, and the social capital formed on the basis of such relationships is fragile. The typology of friendship and affection in the thoughts of the Islamic Medieval philosophers and its capacity to formulate an alternative model for utilitarian capitalism is a matter of this article. So the question is what is the relationship between the concept of friendship and affection in the mindset of the Muslim scholars of the middle period and social capital? For analyzing the subject, the analytical method has been used and is introduced through the critical evaluation of utilitarianism and beneficial friendship and the social capital that has emerged on this kind of friendship, the social capital of affection, as an alternative model.it is hypothesized that with a three-tiered and analytical approach, three types of friendship in Islamic thought and the opinions of Muslim scholars, namely, "friendship as virtue," "friendship as a means of bliss "And" friendship as a moral worldview ". All three types of friendship have the aspects of excellence towards the beneficial friendships that shape the basis of modern social capital. The pattern of friendship and loving relationships formed on the basis of the tripartite friendship of philosophical ethics has the capacity to consolidate the foundations of social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Friendship
  • Social Capital
  • Utilitarianism
  • Islamic medieval age
  • contemporary thinking