تحلیل الگوی ارتباط اقناعی رسول اعظم(صلی الله علیه و آله) مبتنی بر آیات مرتبط با غزوه تبوک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی - دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

با توجه به فقدان ادبیات دینی در حوزه بسیج اجتماعی و اقناع، در این مقاله سعی گردیده با رجوع به آیات قرآن کریم، برای رفع این نقیصه اقدامی صورت پذیرد و در همین راستا، آیات مربوط به جنگ تبوک که در سوره توبه قرار دارد، انتخاب گردیده است؛ چرا که بسیج اجتماعی در جنگ تبوک به سبب شرایطی که از آیات و متن تاریخ به دست می‌آید، شرایط دشواری بوده است. مقاله حاضر با استفاده از الگوی تحلیلی هاولند که یکی از الگوهای نسبتا کامل در حوزه ارتباط اقناعی است، به سراغ آیات قرآن رفته است تا به این سؤال اساسی پاسخ دهد که: با توجه به آیات قرآن، الگوی ارتباط اقناعی رسول خدا(ص) در غزوه تبوک چگونه بوده است؟ با استفاده از روش تدبر در آیات و استفاده از کتب تاریخی و تفسیری و با لحاظ چارچوب نظری تحقیق، ویژگی زمینهای، پیامرسان، پیام(محتوا) و مخاطبین استخراج گردیده و در پایان، ضمن ارائه الگویی از اثرات اقناع در گروههای سهگانه مجاهدین، منافقین-قاعدین و معذوران که شامل استنکاف، پذیرش و معذوریت از حضور در جنگ میشود، به اثرات اُخروی این موارد نیز که به ترتیب شامل عذاب الهی، سعادتمندی و مغفرت الهی است، اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Pattern of Persuasive Communication of the Holy Prophet (PBUH) Based on the Verses Related to the Expedition to Tabuk

نویسندگان [English]

  • seyed mahdi mousavinia 1
  • asghar eftekhari 2
1 Ph.D. Student of Political Thought in Imam Sadiq University
2 رئیس دانشکده
چکیده [English]

Due to the lack of religious literature in the field of social mobilization and persuasion, in this article we have endeavored to refer to the verses of the noble Qur’ān to take action to eliminate this shortcoming and in this regard, the verses related to the battle of Tabuk which are in Surah al-Tawbah, have been selected. This is because the issue of social mobilization during the Tabuk war, was a difficult situation due to the conditions that come from the verses and the context of history.
By using the Howland analytical model, which is one of the relatively complete models in the field of persuasive communication, the present article has approached the verses of the noble Qur’ān in order to answer this basic question: according to the verses of the noble Qur’ān, what was the model of persuasive communication of the Holy Prophet (PBUH) in the expedition to Tabuk?
By using the method of contemplation in the verses and utilizing the historical and interpretive books and in terms of the theoretical framework of the research, the contextual characteristics, messengers, message (content) and audiences were extracted and finally, while presenting a model of the effects of persuasion in the three groups of the Mujahideen, hypocrites-rulers and the excused ones, which include refusing, accepting, and excusing oneself from participating in the war, also point to the other effects of these cases, which include divine punishment, bliss, and divine forgiveness, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Noble Qur’ān
  • Prophet Muḥammad (PBUH)
  • Expedition to Tabuk
  • Social Mobilization