الگوی جستاری تشکیل دولت اسلامی با تاکید بر امت دولت ساز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی علل عدم تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامی در منظومه فکری آیت الله خامنه ای پرداخته است . پرسش اصلی این است که آیت الله خامنه ای مانع پیش روی تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامی را چگونه دلیل یابی، و برای برون رفت از آن چه راه حلی ارائه می دهد؟ مقاله بر اساس الگوی جستاری توماس اسپریگنز  و روش مفهوم شناسی و تفسیر کلام به کلام بیانات رهبری صورت بندی شده است. نظریه بحران اسپریگنز دارای چهار مرحله است: مشاهده و شناسایی مشکل، ریشه یابی مشکل، ترسیم نظم ارمانی و بالاخره ارائه راه حل و درمان. در زوایای پنهان اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای، عدم تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامی(مشاهده مشکل)، عدم شکل گیری دولت مطلوب اسلامی (علل مشکل)، شکل گیری تمدن نوین اسلامی( نرسیم نظم آرمانی) و شکل گیری امت دولت ساز (راه حل) بعنوان فرضیه پژوهش می باشد که تمرکز اصلی در فرضیه مذکور در شکل گیری «امت دولت ساز» به عنوان راه حل و درمان است. روش پژوهش توصیفی ـ تبیینی است و شیوة گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Research Model of the Formation of the Islamic Government with Emphasis on the Nation-Building Society

نویسندگان [English]

  • hasan khodadi 1
  • Hmid Reza Moniri HamzehKolaee 2
1 Assistant Professor of Mazandaran University
2 Assistant Professor, Department of Islamic Sciences, Mazandaran University
چکیده [English]

The present research examines the reasons for the complete failure to achieve the goals of the Islamic Revolution in the intellectual system of Ayatollah Khamenei. The main question is: how does Ayatollah Khamenei find the obstacle to the full realization of the goals of the Islamic Revolution, and what solution does he offer to get out of it? The article is based on the research model of Thomas Spriggens and the method of conceptualization and word-for-word interpretation of the statements of the Supreme Leader. The crisis theory of Spriggens has four stages: observing and identifying the problem, finding the root of the problem, drawing the ideal order, and finally providing the solution and treatment.
In the hidden perspectives of Ayatollah Khamenei’s political ideology, the failure to fully achieve the goals of the Islamic Revolution (observation of the problem), the failure to form a desirable Islamic government (causes of the problem), the formation of a new Islamic civilization (drawing the ideal order) and the formation of the nation-building society (solution) is the hypothesis of this research. The main focus of the mentioned hypothesis is on the formation of a “nation-building society” as a solution and treatment. The modus operandi of the research is the descriptive-explanatory and the library method has been used in collecting the information.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Khamenei
  • Islamic Revolution
  • Nation-building Society
  • Ideal Islamic Government
  • new Islamic civilization