شناسایی مولفه های مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه‎ های مدیریت جهادی از منظر قرآن است که باتوجه ‌‌به ضرورت به کارگیری مدیریت متناسب با مبانی و بسترهای بومی، فرهنگی و ارزشی هر کشور اهمیت بالایی دارد. نوع پژوهش از لِحاظ هدف، کاربردی و روش آن براساسِ نحوۀ گردآوری داده ‎ها توصیفی و از نوع اکتشافی است؛ ماهیت تحقیق نیز آمیخته است. جامعۀ آماری، کلیّۀ خبرگان و متخصصان علمی و اجرایی و مذهبی در حوزۀ مدیریت جهادی است که 36 نفر از آنان در حیطۀ مزبور به روش نمونه ‎گیری گلوله‌‌ برفی انتخاب گردیدند. در پژوهش فرارو با استفاده از روش تحلیل محتوا و داده‎ کاوی مؤلفه ‎های ناظر بر مدیریت جهادی از آیات قرآن کریم استخراج شد. سپس براساسِ از روش دلفی فازی، پرسش‌‌ نامه‎ هایی که در اختیار خبرگان قرار گرفته بود، تجزیه ‌‌و تحلیل گشت. به ‌‌منظورِ تعیین ارتباط میان مؤلفه ‎های مورد اجماع نخبگان، روش تحلیل و توسعه گزینۀ استراتژیک (سودا) به کار گرفته شد. آن ‌‌گاه با ادغام نقشه‎ های خبرگان، مدل واحدی اتخاذ شد و در نهایت از درون مدل نهایی پژوهش،33 مؤلفۀ مدیریت جهادی مورد اجماع خبرگان، که در تطابق با 26 مؤلفه برآمده از فرموده ‌‌های مقام معظّم رهبری بودند، در چهار بُعد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی استخراج گشت؛ که تعدد مؤلفه ‎ها در بُعد فرهنگی و اجتماعی، از تمرکز این سبک از مدیریت بر زمینه ‎های فرهنگی و ارزشی مدیریت حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Components of the Jihadi Management from the Perspective of the Noble Qur’ān

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Sadabadi 1
  • Kiarash Fartash 1
  • Fatemeh Fehri 2
1 An Assistant Professor of Research Institute for Basic Studies of Science and Technology, Shahid Beheshti University
2 Master’s degree in Human Resources, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify the components of the jihadi management from the perspective of the noble Qur’ān, which is of great importance due to the necessity of applying management that is appropriate to the local, cultural and value foundations of each country. The type of research is descriptive and exploratory in terms of the applied purpose and its method based on the manner of data collection; The nature of research is also intertwined. The statistical population is made up of all the experts and scientific, executive and religious experts in the field of jihadi management whereby 36 experts in the above field were selected by the snowball sampling method. In the present research, the components of jihadi management were extracted from the verses of the noble Qur’ān using the content analysis and data mining methods. Then, the questionnaires provided to the experts were analyzed using the fuzzy Delphi method. In order to determine the relationship between the components agreed upon by the experts, the method of strategic option development and analysis (SODA) was used. Then, by merging the maps of the experts, a single model was adopted, and finally, from the final research model, 33 components of jihadi management agreed upon by the experts, which were in accordance with the 26 components of the Supreme Leader’s orders, were extracted in four dimensions namely: social, economic, political and cultural; the number of the components in the cultural and social dimension indicates the focus of this style of management on the cultural and value fields of management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Noble Qur’ān
  • Jihadi Management
  • Ayatollah Khamenei
  • Fuzzy Delphi
  • Strategic Option Development and Analysis (SODA)