الگوی هدایت سیاسی در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

2 دکتری مهندسی فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

هدایت در ادبیات اسلامی دارای مفهوم متعالی است و در مرکز تعریف سیاست در منابع اسلامی قرار دارد و هویت بخش آن می باشد که هم به سیاست تشخّص درونی داده و هم تمایزبخش آن با غیر شده است(تاریخچة). پژوهش در باره هدایت سیاسی برخلاف مقوله هدایت از سابقه زیادی برخوردار نیست به طریق اولی فقد پژوهشی در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب نیز مبرهن است(پیشینه). اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب در خصوص هدایت سیاسی چه الگویی ارائه می دهد؟(سؤال). روشی که برای حصول به این پرسش بکار برده شد، داده بنیاد (گراندد تئوری) با رویکرد استراوس و کوربین است که روشی نظامند را برای پژوهش های کیفی ارائه داده اند(روش). در این پژوهش 548 گزاره منتخب در فرایند کدگذاری باز از بیانات رهبر معظم انقلاب، استخراج شد و با تعمق این گزاره ها، 688 مفهوم یا مضمون بدست آمد. از بررسی مقایسه ای این مفاهیم، 101 مقوله حاصل شد. در کدگذاری محوری، مقوله های شناختی و ادراکی، گرایشی و عاطفی و کنشی و رفتاری از میان این مقوله ها به عنوان پدیده های محوری استنباط گردید و سایر مقوله ها بر حسب نوع ارتباط آنها با مقوله محوری، به عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها صورت بندی گردید و در کدگذاری انتخابی، مقوله"انسان سیاسی تراز نظام و انقلاب" به مثابه پدیده مرکزی همه مقوله ها را در حول خود یکپارچه کرده است و بدین ترتیب الگوی هدایت سیاسی در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب تدوین گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The model of political leadership in the political thought of the Supreme Leader of the Revolution

نویسندگان [English]

  • Siamak Bagheri Chokami 1
  • Faramarz Abedini 2
1 Associate Professor of Political Science, Imam Sadegh Institute of Islamic Sciences
2 Ph.D. in Cultural Engineering at Imam Hossein (PBUH) Comprehensive University
چکیده [English]

Guidance has a transcendent meaning in Islamic literature and is at the center of the definition of politics in Islamic sources; and it is its identity which has both internalized politics and differentiated it from others (history). Research on political leadership, unlike the category of leadership, does not have a long history. In the first way, the lack of research in the political thought of the Supreme Leader of the Revolution is also evident (background). What model can the political thought of the Supreme Leader of the Revolution regarding political guidance provide? (Question). The method used to answer this question is data foundation (grounded theory) with the approach of Strauss and Corbin, who have provided a systematic approach to qualitative research (method). In this research, 548 selected propositions in the open coding process were extracted from the statements of the Supreme Leader of the Revolution, and by contemplating these propositions, 688 concepts or themes were obtained. A comparative study of these concepts revealed 101 categories. In axial coding, cognitive and perceptual categories, tendencies and emotions, and action and behavior were inferred from these categories as axial phenomena. And other categories, according to the type of their relationship with the central category, were formulated into causal, contextual, intervening factors, strategies and consequences.  And in the selective coding, the category of “political man at the level of the system and the revolution” as a central phenomenon has integrated all categories around it and thus a model of political guidance in the political thought of the Supreme Leader of the Revolution was developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership
  • Politics
  • political leadership
  • model
  • Political Thought
  • supreme leader