تربیت سیاسی در اندیشه آیت الله خامنه ای بر اساس نظریه فطرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از وجوه تربیت، تربیت سیاسی است که از مهمترین مکانیسم های شهروندپروری به شمار می آید. رویکرد های تربیت سیاسی اسلامی، منبعث از الهیات دینی – انسانی است، بنابراین سیاست ملازم با تربیت اخلاقی و متضمن سعادت دنیوی و اخروی جوامع اسلامی است. چنین استنباط و جایگاهی از مفهوم تربیت سیاسی، مطالعه اصول و مولفه های تربیت سیاسی را در اندیشه متفکران و رهبران اسلامی، ضروری می نماید. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بهره از چارچوب نظری فطرت، مفهوم تربیت سیاسی در اندیشه آیت الله خامنه ای بررسی می شود. بنابراین سوال مقاله به چگونگی تربیت سیاسی در اندیشه آیت الله خامنه ای اشاره دارد و فرضیه مقاله این است که اندیشه آیت الله خامنه ای با ابتنا بر نظریه فطرت انسان، مفاهیمی همچون عدالت خواهی، مشارکت طلبی، آزادی خواهی و مسئولیت پذیری را از اصول بنیادین تربیت سیاسی اسلامی، قلمداد نموده که با تقویت دو حوزه بینش و نگرش شهروندان، جهت دهی به ایستارها و رفتارهای شهروندان را به عهده دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Education in Ayatollah Khamenei's thought based on the theory of Nature

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Abdullahnasab 1
  • Najmeh Keikha 2
1 Master student of political thought in Islam, Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor of Political Science, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

One of the aspects of education is political education which is one of the most important mechanisms of citizenship. The approaches of Islamic political education are derived from religious-human theology; therefore, politics is associated with moral education and ensures the worldly and hereafter happiness of Islamic societies. Such an inference and position of the concept of political education necessitates the study of the principles and components of political education in the minds of Islamic thinkers and leaders. In this research, using descriptive-analytical method and using the theoretical framework of nature, the concept of political education in Ayatollah Khamenei's thought is examined. Therefore, the question of the article refers to the modality of political education in Ayatollah Khamenei's thought, and the hypothesis of the article is based on Ayatollah Khamenei's thought on the theory of human nature, concepts such as justice, participation, freedom and responsibility which are considered as the basic principles of Islamic political education that strengthens the two areas of citizens’ insight and attitude responsible for directing the attitudes and behaviors of citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Politics
  • man
  • nature
  • Ayatollah Khamenei