مطالعه تطبیقی مشروعیت مداخله نظامی از طریق دعوت در اسلام و غرب با تاکید بر مشروعیت مقام دعوت کننده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه اصفهان

3 دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

موضوع مشروعیت مداخله نظامی و مشروعیت مقام دعوت کننده از جمله موضوعات بحث انگیز در جهان معاصر است. این نوع مداخلات به لحاظ نظری و مصداق های عملی در اسلام و غرب دارای تفاوت هایی است که بررسی نشده است. بنابراین مشروعیت مداخله نظامی و مشروعیت مقام دعوت کننده در هاله ای از ابهام است. حال سوال این است که: مشروعیت مداخله و مشروعیت مقام دعوت کننده در اسلام و غرب برچه مبنایی است؟(سوال). در غرب در دعوت به مداخله مساله کشور و مشروعیت مقام دعوت کننده مطرح است، اما در اسلام مساله دین کشوری که دعوت شده ملاک است(فرضیه). لذا در نوشتار پیش رو نگارنده با روش تحلیلی و تطبیقی(روش) در صدد به تصویر کشاندن مشروعیت مداخله نظامی با مشروعیت مقام دعوت کننده است(هدف). که کشورهای غربی عضو شورای امنیت بیشتر بصورت سلیقه ای و متفاوت، توام با اهداف سیاسی عمل کرده اند و کشورهای اسلامی نیز دین کشور دعوت شده را مدنظر قرار نداده اند(یافته ها).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Legitimacy of Military Intervention through Invitation in Islam and the West with Emphasis on the Legitimacy of the Inviting Authority

نویسندگان [English]

  • Ali Deldar 1
  • Mahmud Jalali 2
  • Leila Raisi 3
1 PhD student in International Law, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch
2 Associate Professor of International Law, University of Isfahan
3 Associate Professor of International Law, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch
چکیده [English]

The issue of the legitimacy of military intervention and the legitimacy of the inviting authority are among the most controversial issues in the contemporary world. These types of interventions have theoretical and practical examples in Islam and the West with differences that have not been studied. Thus, the legitimacy of military intervention and the legitimacy of the inviting authority are in a haze. Now the question is: What is the basis of the legitimacy of the intervention and the legitimacy of the inviting authority in Islam and the West? (Question). In the West, the issue of country and the legitimacy of the inviting authority are at stake in the call for intervention, but in Islam, the issue of the religion of the country being invited is the criterion (hypothesis). Therefore, in the leading article, the author uses an analytical and comparative method (method) to portray the legitimacy of military intervention with the legitimacy of the inviting authority (goal). Western member states of the Security Council have acted more tastefully and with different political goals, and Islamic countries have not considered the religion of the invited country (findings).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legitimacy of Government
  • military intervention
  • Legitimacy of military intervention
  • Inviting authority
  • consent