دوره و شماره: دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1398 
5. الگوی جستاری تشکیل دولت اسلامی با تاکید بر امت دولت ساز

صفحه 81-100

حسن خدادی؛ حمیدرضا منیری حمزه کلایی


8. شناسایی مولفه های مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم

صفحه 141-160

علی اصغر سعدآبادی؛ کیارش فرتاش؛ فاطمه فهری


9. ماهیت قدرت نرم مطلوب از منظر قرآن

صفحه 161-180

محسن خوش فر؛ حسین عصاریان نژاد؛ سیدحمید جزایری


10. مدل صلح در اندیشه دینی

صفحه 181-200

مجید سلیمانی؛ علی کارشناس


12. خاستگاه اندیشه مقاومت در ایران

صفحه 221-240

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ علی محمدی مصیری