دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-176 
3. موانع داخلی بیداری اسلامی از نگاه امام خمینی(ره)

صفحه 54-75

غلامرضا خواجه‌سروی؛ حسن یعقوب‌نیا؛ محسن شفیعی سیف‌آبادی