نویسنده = مسعود معینی‌پور
بررسی نقش ژئوپلیتیک انرژی در مفهوم‌سازی هلال شیعی

دوره 1، شماره 3، آذر 1392، صفحه 143-167

افشین متقی؛ مصطفی رشیدی؛ مسعود معینی‌پور