نویسنده = نجمه کیخا
تعداد مقالات: 2
1. تربیت سیاسی در اندیشه آیت الله خامنه ای بر اساس نظریه فطرت
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.4.6

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 107-130

محمدرضا عبداله نسب؛ نجمه کیخا


2. اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-82

نجمه کیخا