نویسنده = رسول نوروزی فیروز
تعداد مقالات: 2
1. زبان و حوزه اعتبار تمدنیِ جهان اسلام
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.8.0

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 199-224

رسول نوروزی فیروز؛ فضه خاتمی نیا


2. سیاست در اسلام لیبرالی (بررسی و نقد اندیشه‌های سیاسی در گفتمان اسلام میانه‌رو ترکی)

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 83-111

مرتضی شیرودی؛ رسول نوروزی فیروز