نویسنده = امیررضا صفاریان خوزانی
تولید علوم سیاسی بومی ازمنظر جامعه‌شناسی معرفت؛ با تأکید بر عامل مذهب

دوره 5، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 85-108

عباسعلی رهبر؛ امیررضا صفاریان خوزانی