نویسنده = زهرا فروتنی
تعداد مقالات: 2
1. عقلانیت سیاسی-اجتماعی از دیدگاه امام خامنه‎ ای (دام ظله)

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 72-108

عطیه بحرانی؛ زهرا فروتنی


2. مدخلی بر اصول سیاست اسلامی امام خمینی‌: رویکردی پژوهشی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 85-122

زهرا فروتنی