نویسنده = علی اصغر نصیری
الگوی راهبردی تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.10.2

دوره 8، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 259-285

سید محمدتقی آل غفور؛ سید محمدحسین هاشمیان؛ عبدالله نوری گلجایی


نسبت امنیت و آزادی در اندیشۀ شهید مطهری مبتنی بر نظریه استخدام علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 179-206

علی اصغر نصیری؛ محمد مهدی سپهر؛ عبدالله نوری گلجائی