کلیدواژه‌ها = کشورهای حاشیة خلیج فارس
معرفی و نقد کتاب شیطانی که ما می‌شناسیم (نحوة برخورد با ابرقدرت جدید ایران)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 133-154

جواد امام‌جمعه‌زاده؛ محسن محمدی الموتی