کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
صورتبندی مفهوم عقلانیت انقلابی در دستگاه محاسباتی امام خمینی(ره)

دوره 10، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 144-172

سیدمهدی موسوی نیا؛ سعیده سادات عظیمی


الگوی جستاری تشکیل دولت اسلامی با تاکید بر امت دولت ساز

دوره 7، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 156-183

حسن خدادی؛ حمیدرضا منیری حمزه کلایی


خاستگاه اندیشه مقاومت در ایران

دوره 7، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 362-385

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ علی محمدی مصیری


رسانه و نقش آن در استحکام ساخت درونی انقلاب اسلامی: رویکردی گفتمانی

دوره 2، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 87-109

محمد حسن خانی؛ روح‌الأمین سعیدی


همسایگی؛ نظریه‌ای برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 165-192

سیدجواد طاهایی؛ سیدرضا موسوی نیا