کلیدواژه‌ها = آیت الله خامنه ای
الگوی جستاری تشکیل دولت اسلامی با تاکید بر امت دولت ساز

دوره 7، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 156-183

حسن خدادی؛ حمیدرضا منیری حمزه کلایی