کلیدواژه‌ها = آیت الله خامنه ای
تعداد مقالات: 2
1. تربیت سیاسی در اندیشه آیت الله خامنه ای بر اساس نظریه فطرت
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.4.6

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 107-130

محمدرضا عبداله نسب؛ نجمه کیخا


2. الگوی جستاری تشکیل دولت اسلامی با تاکید بر امت دولت ساز

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 156-183

حسن خدادی؛ حمیدرضا منیری حمزه کلایی