کلیدواژه‌ها = اصول
بازشناسی مذاکرۀ سیاسی امام حسن (ع)؛ اصول گفتمان صلح

دوره 8، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 118-141

محمد قاسمی شوب؛ محمد رضا شاهرودی؛ سید محمد علی ایازی


اصول ، شاخص ها و راهکارهای نیازسنجی در فرایند تربیت و آموزش سیاسی
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.5.7

دوره 8، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 131-154

غلامرضا ویسی؛ محمدمحسن مهتدی؛ حسن خلجی