کلیدواژه‌ها = مقام معظم رهبری
تعداد مقالات: 2
2. الگوی هدایت سیاسی در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.3.5

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 73-106

سیامک باقری چوکامی؛ فرامرز عابدینی