کلیدواژه‌ها = ‏‎ ”آیت الله شاه‌ابادی
بررسی نسبت سیاست عِدّه و عُدّه برپایه رویکرد انسان شناختی آیت الله شاه آبادی (ره)

دوره 8، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 314-341

حسن مجیدی؛ میثم بهارلو؛ هادی میرانی مقدم