کلیدواژه‌ها = فقه
واکاوی گزاره‌های «امنیت ملّی» و «تهدیدها» در آراء برخی از فقها و رهبران انقلاب

دوره 9، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 194-224

سلمان شایان فر؛ عباس سماواتی؛ زهره نیک فرجام


فقهِ روابط بین‌الملل

دوره 1، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 39-57

منصور میراحمدی