کلیدواژه‌ها = سیاست
الگوی هدایت سیاسی در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.3.5

دوره 8، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 73-106

سیامک باقری چوکامی؛ فرامرز عابدینی


دگردوستی و سیاست: مطالعه‌ای تطبیقی بین جان رالز و شهید مطهری

دوره 5، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 35-60

سیدرضا موسوی؛ کیامرث جهانگیر


رابطۀ چند وجهی دین و سیاست در نزد فلاسفۀ غرب تمدن اسلامی با تأکید برابن رشد

دوره 4، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 63-83

غلامرضا بهروزی لک؛ محمدرضا ملائی


واکاوی وجوه تعاملی عرفان و سیاست در اندیشه‌های نجم‌الدین رازی

دوره 4، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 85-107

علی شیرخانی؛ جعفر ساسان


اصول و کارکردهای دیپلماسی عمومی در سیرة نبوی

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 11-34

بهرام اخوان کاظمی


اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه

دوره 1، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 63-82

نجمه کیخا