کلیدواژه‌ها = الگو
کارآمدی زنان در عرصه های سیاسی - اجتماعی( با تاکید بر الگو سازی قرآن کریم)

دوره 9، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 137-163

فاطمه کریمی؛ حمید نگارش؛ معصومه حافظی


الگوی هدایت سیاسی در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.3.5

دوره 8، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 73-106

سیامک باقری چوکامی؛ فرامرز عابدینی


الگوی راهبردی تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.10.2

دوره 8، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 259-285

سید محمدتقی آل غفور؛ سید محمدحسین هاشمیان؛ عبدالله نوری گلجایی


کارآمدی انقلابی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

دوره 7، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 123-156

علیرضا صدرا