دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات پژوهشی

رویکرد زبانی به مسئله ناکارآمدی ناسیونالیسم در دوره پهلوی اول (1299-1320)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1401

راضیه مهرابی کوشکی


کُنش‌گران مولِّد امنیت متعالی از منظر نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1401

سید حمید موسوی؛ نجف لک زایی؛ مصطفی دلشاد تهرانی


واکاوی ضرورت مصادرۀ اموال دشمن در جنگ در صدر اسلام و جنگ‌های جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

علی دلدار


حکمرانی هوشمند(دانش‌بنیان) با تکیه بر الگوی توسعه کارکردهای هیئت‌های اندیشه‌ورز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

حسن چگنی؛ مهران کشتکار هرانکی