تعداد مقالات: 150

26. اعتبارسنجی روش‌شناسی هرمنوتیک در علوم انسانی و اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 37-53

مرتضی شیرودی


27. شاخص‌های حکمرانی خوب در اندیشۀ سیاسی آیت‌الله جوادی آملی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-60

مرتضی علویان؛ محمد زارع پور


28. عیارسنجی بوروکراسی در محک آموزه‌های اسلام؛ بررسی و نقد خلأ تئوریک

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-61

امیرحمزه مهرابی


29. فقهِ روابط بین‌الملل

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-57

منصور میراحمدی


30. رویکردهای مطالعات سیاسی در قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-62

غلامرضا بهروزی لک


31. حق مشارکت شهروندان و آزادی سیاسی با تأکید بر قرآن‌کریم

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-65

سیدکاظم سیدباقری


32. دیپلماسی توحید در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه سیاسی امام خمینی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-54

اسدالله کردفیروزجائی؛ حمید نگارش


33. تحلیل محتوای نامه های امام علی (ع) به کارگزاران با محوریت اصول حکمرانی
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.2.4

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 41-71

علیرضا نوبری؛ سید شهاب الدین یعقوبی هیق


34. چهره چالشی قدرت؛ از شرضروری تا خیر وجودی با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 73-94

نجف لک زایی؛ رضا لک زایی


35. مبانی قرآنی معرفت شناسی برنامۀ درسی تربیت سیاسی

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-73

محمدصادق حمیدزاده؛ حسن ملکی؛ سعید بهشتی


36. موانع داخلی بیداری اسلامی از نگاه امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 54-75

غلامرضا خواجه‌سروی؛ حسن یعقوب‌نیا؛ محسن شفیعی سیف‌آبادی


40. الگوی تفکر راهبردی در اندیشۀ سیاسی مقام معظم رهبری

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 60-84

محمد اسماعیل رستمی نیا


42. زمینه، امکان و دورنمایی از الگوی تشکیل قطب جهانی اسلام

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-84

غلامرضا خواجه سروی؛ مسعود کریمی بیرانوند


44. معیارهای عدالت سیاسی در اسلام: رویکردی انسان‌شناختی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-83

محمد شجاعیان؛ محمدرضا طاهری


45. رابطۀ چند وجهی دین و سیاست در نزد فلاسفۀ غرب تمدن اسلامی با تأکید برابن رشد

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 63-83

غلامرضا بهروزی لک؛ محمدرضا ملائی


46. فهم خوانش فقهای معاصر از فقه سیاست: مطالعة مرتضی انصاری، میرزای نائینی و حضرت امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 63-87

عباس حیدری بهنوئیه؛ محمد عبداله‌پور چناری


47. اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-82

نجمه کیخا


49. گونه‌شناسی جریان‌های تروریستی دهۀ 1360 و پیامدهای آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-92

علیرضا گلشنی؛ مرتضی شیرودی؛ بهنام رشیدی زاده


50. الگوی هدایت سیاسی در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.3.5

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 73-106

سیامک باقری چوکامی؛ فرامرز عابدینی