دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، شهریور 1398 (علمی-پژوهشی) 

مقالات پژوهشی

مضامین و قضایای بنیادین سیاست و مدیریت جهادی امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه

صفحه 11-40

علی‌اکبر افجه‌ای؛ وحید خاشعی؛ احمد فربهی؛ داود خزائی