دوره و شماره: دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1399 (علمی-پژوهشی)