دوره و شماره: دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 11-240