دوره و شماره: دوره 8، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 11-240 (پژوهشی)