دوره و شماره: دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 11-240 
3. تحلیل راهبردهای سازمان‌‎ها و مراکز شیعه‌‎شناسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 72-91

یعقوب توکلی؛ روح الله شاکری زواردهی؛ رضا ابروش؛ محمد جواد طوسی


5. بازشناسی مذاکرۀ سیاسی امام حسن (ع)؛ اصول گفتمان صلح

صفحه 118-141

محمد قاسمی شوب؛ محمد رضا شاهرودی؛ سید محمد علی ایازی


10. بررسی نظارت فقها بر جمهوری اسلامی با بررسی موضوعی نظارت بر ولی فقیه

صفحه 269-289

محسن حسین دوست؛ فریدون اکبرزاده؛ شیوا جلال پور؛ روح اله شهابی