دوره و شماره: دوره 10، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 12-357 
کُنش‌گران مولِّد امنیت متعالی از منظر نهج البلاغه

صفحه 94-121

سید حمید موسوی؛ نجف لک زایی؛ مصطفی دلشاد تهرانی


واکاوی زبان سیاسی پیامبراعظم (ص)

صفحه 123-150

روح الله صیادی نژاد؛ هوشنگ آقایی؛ محسن سیفی