دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1392، صفحه 9-192 
بررسی نقش ژئوپلیتیک انرژی در مفهوم‌سازی هلال شیعی

صفحه 143-167

افشین متقی؛ مصطفی رشیدی؛ مسعود معینی‌پور