دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 11-182 
7. خاورمیانه اسلامی؛ محور سیاست خارجی آمریکا در دو دهه اخیر

صفحه 155-182

ماشاءالله حیدرپور؛ محمدمهدی آذری نجف‌آبادی