دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 11-154 

مقاله پژوهشی

1. حیات طیبه و شاخص‌های آن در شبکه مفهومی توسعه سیاسی در قرآن

صفحه 11-36

علی باقری دولت آبادی؛ محمد باقری


4. تحلیل گفتمانی جهانی‌شدن و ظهور اسلام سیاسی سلفی‌ـ جهادی در خاورمیانه عربی

صفحه 89-113

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ حمدالله اکوانی؛ محسن شفیعی سیف‌آبادی