دوره و شماره: دوره 4، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 11-152 

مقالات پژوهشی

تبیین غایت شناختیی نسبت الفت و نظام سیاسی در اسلام

صفحه 11-29

حمید نساج؛ سیدمحسن دوازده امامی


مبانی قرآنی معرفت شناسی برنامۀ درسی تربیت سیاسی

صفحه 49-73

محمدصادق حمیدزاده؛ حسن ملکی؛ سعید بهشتی