دوره و شماره: دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-152 
3. مبانی قرآنی معرفت شناسی برنامۀ درسی تربیت سیاسی

صفحه 49-73

محمدصادق حمیدزاده؛ حسن ملکی؛ سعید بهشتی