اصول ، شاخص ها و راهکارهای نیازسنجی در فرایند تربیت و آموزش سیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

3 کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

چکیده
تعلیم و تربیت دارای ساحت‌ها و عرصه‌های گوناگونی است و یکی از مهم‌ترین ساحت‌های تعلیم و تربیت، ساحت تربیت سیاسی است (پیشینه). برای تحقق اهداف تعلیم و تربیت در ساحت سیاسی ناگزیر به شناسایی نیازهای آن با در نظر گرفتن اصول و شاخص‌هایی باید بود. از همین رو به منظور طراحی برنامه درسی و آموزشی هوشمندانه، تعیین مبانی، اصول، شاخص‌ها و راهکارهایی برای شناسایی نیازهای ساحت سیاسی مسأله‌ای اساسی است. (بیان مساله). بنابراین سوال پژوهش عبارت است از اینکه اصول، شاخص‌ها و راهکارهای نیازسنجی در فرایند تربیت و آموزش سیاسی چیست؟ (سوال) بر این اساس نوع تحقیق، یک پژوهش کاربردی محسوب می‌شود. پاسخ به سوال پژوهش با رویکرد کیفی و از طریق تحلیل مضمون داده‌های حاصل از مصاحبه با خبرگان، اسناد سازمانی و بالادستی، منابع نظری و اعتباربخشی در گروه‌ خبرگی حاصل شده است (روش). بر طبق یافته‌های پژوهش استمرار، شمول، جامعیت، هماهنگی، مشارکت و اعتبار اصول نیازسنجی محسوب می‌شود. هر کدام از این اصول دارای مجموعه‌ای از شاخص‌ها می‌باشند که مبتنی بر آن نیز راهکارهایی پیشنهاد شده است(نتیجه‌گیری).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles, Indicators and Needs Assessment Procedures in the process of Political Education

نویسندگان [English]

  • Ghulam Reza Veisi 1
  • Mohammadmohsen Mohtadi 2
  • Hasan Khalaji 3
1 Assistant Professor of Imam Sadiq Institute of Islamic Sciences
2 PhD Student in Counseling, Islamic Azad University, Qom Branch
3 MSc,Philosophy of Education, Islamic Azad University, Arak Branch
چکیده [English]

Education has various fields and arenas and one of the most important fields of education is the field of political education (background). In order to achieve the goals of education in the political field, it is necessary to identify its needs by considering (its) principles and indicators. Therefore, in order to design a smart curriculum, determining the basics, principles, indicators and procedures to identify the needs of the political field is a key issue (Issue’s statement). Therefore, the research question is: what are the principles, indicators and needs assessment strategies in the process of political education? (Question) According to this, the type of research is an applied research. The answer to the research question has been obtained with a qualitative approach and through content analysis of the data obtained from interviews with experts, organizational and upstream documents, theoretical sources and accreditation in the expert group (method). According to the research findings, continuity, inclusion, comprehensiveness, coordination, participation and validity are the principles of needs assessment. Each of these principles has a set of indicators on the basis of which procedures are proposed (conclusion).

کلیدواژه‌ها [English]

  • needs assessment
  • Political education
  • Principles
  • Indicators
  • Procedures