لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات زیر توجه کنید.

1. دوفصلنامه پژوهش های سیاست اسلامی بر اساس مصوبه جلسه تاریخ 25 اردیبهشت 1392 کمیسیون بررسی نشریات علمی و نامه شماره 40559/18/2 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای درجه علمی-پژوهشی است.

2. مقالات دریافتی قبل از قرارگیری در روند بررسی، براساس دستورالعمل 5312/18/3 مورخ 16 خرداد 1396 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشابه یابی می شود. مقالات با بیش از 10 درصد تشابه از روند بررسی حذف می شوند. 

3- براساس مصوبه هیأت تحریریه دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های سیاست اسلامی از تاریخ 1 دی 1397 از مقالاتی که به داوری ارسال می شود 1/500/000 ریال و در صورت پذیرش نهایی 2/000/000 ریال بابت هزینه چاپ( ویراستاری،آماده سازی و ترجمه چکیده) دریافت می شود.نویسنده ارسال کننده مقاله، مبالغ مذکور را به شماره شبایIR040630381003755667789746 به نام دو فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای سیاست اسلامی پژوهشگاه امام صادق (ع) واریز نماید و اسکن رسید پرداخت را از طریق سامانه دوفصلنامه ارسال کند.

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1397 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

مدیر مسئول جانشین سردبیر دبیر تخصصی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2345-5705