سال آغاز انتشار: 1392
اعتبار سابق نشریه: 
علمی - پژوهشی
حوزه  تخصصی: علوم سیاسی 
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: دو فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  سه تا شش ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
ایمیل نشریه: ipr1404@gmail.com  
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
هزینه ارسال و چاپ مقالات: دریافت از نویسنده

 

لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات زیر توجه کنید.

1. دوفصلنامه پژوهش های سیاست اسلامی بر اساس مصوبه جلسه تاریخ 25 اردیبهشت 1392 کمیسیون بررسی نشریات علمی و نامه شماره 40559/18/2 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای درجه علمی-پژوهشی است.

2. مقالات دریافتی قبل از قرارگیری در روند بررسی، براساس دستورالعمل 5312/18/3 مورخ 16 خرداد 1396 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشابه یابی می شود. مقالات با بیش از 10 درصد تشابه از روند بررسی حذف می شوند.

3. براساس مصوبه هیأت تحریریه دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های سیاست اسلامی از تاریخ 1 دی 1397 از مقالاتی که به داوری ارسال می شود 1/500/000 ریال و در صورت پذیرش نهایی 2/000/000 ریال بابت هزینه چاپ( ویراستاری،آماده سازی و ترجمه چکیده) دریافت می شود.نویسنده ارسال کننده مقاله، مبالغ مذکور را به شماره شبایIR040630381003755667789746 به نام دو فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای سیاست اسلامی پژوهشگاه امام صادق (ع) واریز نماید و اسکن رسید پرداخت را از طریق سامانه دوفصلنامه ارسال کند.

نکات مهم

* این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

* از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.

 * به اطلاع می‌رساند شیوه نامه مجله در نرم افزار پژوهیار ثبت شده است و نویسندگان محترم می‌توانند با استفاده از این نرم افزار فرایند استناددهی را انجام دهند. 

شماره جاری: دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1398 

5. الگوی جستاری تشکیل دولت اسلامی با تاکید بر امت دولت ساز

صفحه 81-100

حسن خدادی؛ حمیدرضا منیری حمزه کلایی


8. شناسایی مولفه های مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم

صفحه 141-160

علی اصغر سعدآبادی؛ کیارش فرتاش؛ فاطمه فهری


9. ماهیت قدرت نرم مطلوب از منظر قرآن

صفحه 161-180

محسن خوش فر؛ حسین عصاریان نژاد؛ سیدحمید جزایری


10. مدل صلح در اندیشه دینی

صفحه 181-200

مجید سلیمانی؛ علی کارشناس


12. خاستگاه اندیشه مقاومت در ایران

صفحه 221-240

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ علی محمدی مصیری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر دبیر تخصصی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2345-5705