اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حمید نگارش

رئیس پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

ipr1404atgmail.com

جانشین سردبیر

سیامک باقری

دانشیار پژوهشگاه امام صادق علیه السلام

sbagheri6atgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نجف لک‌زایی

استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم

najaf_lakzaeeatyahoo.com

غلامرضا بهروزی لک

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

behroozlakatgmail.com

دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی

استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

jdehghani20atyahoo.com

دکتر ابراهیم برزگر

استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

barzegar.2010atyahoo.com

دکتر خیرالله پروین

دانشیار گروه حقوق، دانشگاه تهران

khparvinatyahoo.com

دکتر اسحاق طاهری

استاد گروه فلسفه، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق

mulibnkhaatgmail.com

مدیر اجرایی

مرتضی حاجی زاده

مدیر اجرایی دو فصلنامه پژوهش های سیاست اسلامی

khademorroqayehatgmail.com