انقلاب اسلامی، نظام بین الملل و نفش‌آفرینی نظامیان در فرآیند توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه رازی

2 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه رازی

3 استادیار اقتصاد دانشگاه رازی

چکیده

نقش‌آفرینی نظامیان در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ نظری و تجربی دستخوش ساده سازی و تقلیل گرایی است. متدلوژی و چارچوبی تحلیلی نیاز است که چگونگی ورود این نیروها به عرصه فعالیت های اقتصادی کشور را مورد واکاوی قرار داده و فهم پیچیده تری از روندها ورویدادهای خرد و کلان تأثیرگذار بر حضور نظامیان در فرآیند توسعه اقتصادی کشور ارائه نماید(بیان مسئله). مطالعه این مهم نیازمند نگاهی تاریخی به تکوین و تطور گفتمان انقلاب اسلامی در بستر اقتصاد سیاسی جهانی است. پژوهش حاضر کوشش نموده پاسخی چارچوب مند به این پرسش بدهد که فرآیند تکوین سرشت و کارکرد نیروهای نظامی در اقتصاد سیاسی ج.ا.ا چگونه بوده است؟(سئوال) در این پژوهش با الهام از چارچوب روشی و نظری ساختار/ کارگزار و مضامین تئوریک رهیافت انتقادی در اندیشه رابرت کاکس، زمینه‌های ساختاری تأثیرگذار بر حضور نظامیان در اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی واکاوی شده است(روش تحقیق و چارچوب نظری). فرضیه مقاله بدین شکل طراحی گردیده که نقش آفرینی نظامیان در فرآیند توسعه اقتصاد ج.ا.ا در چارچوب مواجهه ضد هژمونیک انقلاب اسلامی با نظام اقتصاد جهانی و در چارچوب مدیریت تنگناهای حاصل از تحریم‌ها و فشارهای سیستمیک بین المللی بر اقتصاد کشور قابل فهم است(فرضیه). مفروض پژوهش آن است که تجربه نقش آفرینی نیروهای اجتماعی مذکور در فرآیند توسعه اقتصادی کشور مستعد فرصت ها و چالش هایی در راستای دستیابی ج.ا.ا به الگوی توسعه پویای ملی و برون رفت از تنگناهای موجود بوده است و لذا تجربه ورود نظامیان به اقتصاد در بعد جهانی تجربه موفقی بوده است.(یافته های تحقیق)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Islamic Revolution, the International System and the Role of the Military in the Process of Economic Development in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ahad Noori Asl 1
  • Farhad Daneshnia 2
  • Mohammad Bagher Najafi 3
1 PhD student in Political Sociology at Razi University
2 Associate Professor of International Relations at Razi University
3 associate Professor of Economy at Razi University
چکیده [English]

The role of the military in the political economy of the Islamic Republic of Iran is theoretically and empirically subjected to simplification and reductionism. An analytical methodology and framework are needed to examine how these forces enter the field of economic activities of the country and provide a more complex understanding of the micro and macro trends affecting the presence of the military in the process of economic development (elaborating the matter).
The study of this issue requires a historical look at the evolution of the discourse of the Islamic Revolution in the context of the global political economy. The present research tries to give a precise answer to the question; what was the process of development of the nature and function of the military forces in the political economy of the Islamic Republic of Iran?
(Question) In this study, inspired by the methodological and theoretical framework of the structure/agent and theoretical themes of the critical approach in the thought of Robert Cox, the structural contexts affecting the military presence in the Iranian economy after the Islamic Revolution have been investigated (research method and theoretical framework).
The hypothesis of the article is designed in such a way that the role of the military in the process of economic development of the Islamic Republic of Iran in the framework of anti-hegemonic confrontation of the Islamic Revolution with the world economic system and in the framework of managing the impediments resulting from the international sanctions and systemic pressures on the economy of the country is understandable. (hypothesis).
The research assumes that the experience of the role of these social forces in the process of economic development of the country is prone to opportunities and challenges in order for the Islamic Republic of Iran to achieve a model of dynamic national development and exit the existing impediments. Therefore, the experience of the military entry into the economy has been a successful experience in the global aspect. (Research Findings)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Policy Development
  • Islamic Republic of Iran
  • Developing the Economy of the Islamic Republic of Iran
  • Military Forces
  • Hegemony
  • anti-hegemony