نویسنده = محمد عبداله‌پور چناری
تعداد مقالات: 1
1. فهم خوانش فقهای معاصر از فقه سیاست: مطالعة مرتضی انصاری، میرزای نائینی و حضرت امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 63-87

عباس حیدری بهنوئیه؛ محمد عبداله‌پور چناری