فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات به این شرح است:

1- ارسال مقاله از طریق سامانه  http://ipr.isri.ac.ir و دریافت کد رهگیری؛

2- بررسی( تأیید یا رد) آن با عنایت به اهداف،چشم انداز و و رویکردهای نشریه توسط سردبیر؛

 3- در صورت تأیید سردبیر، ارسال به جلسه هیأت تحریریه؛

4- در صورت تأیید هیأت تحریریه، ارسال به دو داور؛

5- در صورت تأیید داوران، ارسال مقاله برای اصلاح آن، توسط نویسنده مسئول؛

6- پس از اصلاح نظر داوران و در صورت تأیید سردبیر و مدیر مسئول، ارسال برای چاپ.

مقالاتی که به ایمیل سردبیر و یا ایمیل دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های سیاست اسلامی ارسال می شود، ترتیب اثر داده نمی شود.

پیگیری عادی مراحل مختلف مقاله صرفا از طریق سامانه و کد رهگیری میسر است لذا سردبیر،مدیر اجرایی و کارشناس مجله، در قبال پیگیری های خارج از سامانه، پاسخ گو نیستند.