دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های سیاست اسلامی از مقالات با محوریت اندیشه های مقام معظم رهبری استقبال می کند.

دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های سیاست اسلامی از مقالات با محوریت اندیشه های مقام معظم رهبری در زمینه های داخلی و خارجی استقبال می کند به علاوه، اساتید و پژوهشگران گرامی می توانند مقالات  خود را در بخش های دیگری چون: استکبارستیزی، بصیرت سیاسی، اخلاق انتخاباتی، تمدن اسلامی، نظام سازی سیاسی، دولت اسلامی، مردم سالاری دینی، سیاست خارجی، اقتصاد مقاومتی، بیداری اسلامی، عدالت اجتماعی، گفتمان پیشرفت، اراده انقلابی، جهاد سیاسی، اقتدار سیاسی، مقاومت اسلامی، آزادی سیاسی و نظایر آن تهیه و ارسال نمایند.