اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حمید نگارش

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار و رئیس پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

ipr1404gmail.com

سردبیر

نجف لکزایی

علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

www.lakzaee.ir/
najaf_lakzaeeyahoo.com
02537744152

جانشین سردبیر

سیامک باقری

علوم سیاسی دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام

sbagheri6gmail.com

دبیر تخصصی

مصطفی شهیدی نسب

پژوهشگر

m.shahidinasabgmail.com

اعضای هیات تحریریه

نجف لک‌زایی

علوم سیاسی استاد 'گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

najaf_lakzaeeyahoo.com

سید جلال دهقانی فیروزآبادی

علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

jdehghani20yahoo.com

غلامرضا بهروزی لک

علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

behroozlakgmail.com

اسحاق طاهری

فلسفه و کلام اسلامی استاد گروه فلسفه، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق

mulibnkhagmail.com

مصطفی ملکوتیان

علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران

malakotut.ac.ir
02161112373

سیامک باقری

علوم سیاسی دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام

sbagheri6gmail.com
09123541178

محمدباقر بابایی طلاتپه

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

mbbabaeichmail.ir

مدیر اجرایی

رضا ادبی

علوم سیاسی مدیر اجرایی دوفصلنامه پژوهش‌های سیاست اسلامی

rf.adabigmail.com