بررسی تطبیقی سبک سیاستمداری رهبران انقلاب ( امام خمینی (ره) و آیه الله خامنه ای (دام ظله)) مبتنی بر مدل کری واک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

امام خمینی (ره) و سپس آیت‎الله خامنه‎ای (دام ظله) به عنوان رهبران انقلاب اسلامی موجب دگرگونی در جهان شده و معادلات جهانی را تغییر داده‎اند. این مهم در سبک سیاستمداری آنها در سطح ملی و بین‎المللی متبلور است. ازاین‎رو، بررسی تطبیقی رهبری آنان مفید است. این مقایسه، با بهره‎گیری از مدل «کری واک» با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‎ای و اسنادی و روش تحلیل، مبتنی بر مدل «کری واک» است. نتایج نشان می‎دهد که از منظر تئوری‎سازی، رهبری مقام معظم رهبری(دام ظله) در امتداد و بازنمود رهبری امام راحل(ره) است و جنبه تکمیل کنندگی دارد. افزون بر این، الگوهای مورد مطالعه، در مبانی و منظومه فکری همانندی دارند؛ بدین‎سان که هر دو الگو مبانی توحیدی دارند و از منظومه فکری اسلام سیراب می‎شوند. این در حالی است که الگوها در صحنه عمل با توجه به کاربست رهبری اقتضایی در هر دو الگو متفاوتند؛ امام راحل (ره) با پیشنهاد مدل مدیریت بر قلب‎ها به رهبری نرم گرایش دارد، بنابراین از منظر نظری بر رهبری سخت در مقابل دشمنان تأکید می‎کند. با وجود این، کاربست رهبری سخت در زمان ایشان در مواردی امکان‎پذیر نبوده است؛ ولی رهبری آیت‎الله خامنه‎ای (دام ظله) هوشمندانه و تلفیقی از رهبری نرم و سخت است که در اوضاع کنونی جهان به عنوان الگویی موفق عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the political style of the leaders of the revolution (Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei) based on the Kerry Walk model

نویسنده [English]

  • Abbas Shafiee
Assistant Professor, Department of Management, Seminary and University Research Institute
چکیده [English]

In this research, the author aims to compare the leadership of Imam Rahel and the Supreme Leader based on kery walk model in responding to the nature of these leadership models with a descriptive-analytical method. Is ; The research findings show that Imam Rahel's leadership pattern is similar to that of Ayatollah Ali Khamenei; the results suggest that the two models share similar ideals in the system of thought, since both models are based on monotheistic principles and from the system. Islamic thought becomes Asharq While the models are different at the scene, Imam Rahel's leadership is modeled on the divine motivation, orbital duty, and democracy with soft leadership, but Ayatollah Khamenei's leadership is a combination of intelligent spiritual leadership. Soft and hard leadership is a model that has succeeded in current international conditions, so the overall result shows that the Supreme Leader's model has the dimensions, components, and soft leadership qualities that are based on Imam Rahel's leadership model. Leadership is soft, distinct.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership"
  • " Islamic Leadership"
  • " Pattern"
  • " Imam Khomeini"
  • " Ayatollah Khamenei"
  • " Islamic politices
قرآن کریم.
نهج البلاغه.
آمدی، عبدالواحد ( 1337 ). غررالحکم و دررالکلم،  تهران: محمدعلی انصاری قمی.
ابن سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله ( 1405). الاشارات و التنبیهات، قم، نشر البلاغه.
ابن فارس، احمد بن فارس بن زکریا (1387). ترتیب مقاییس اللغه، قم، مرکز الدراسات الحوزه و الجامعه (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه).
اسدی فر، رویا و دیگران، (1388). طراحی مدل شایستگی مدیران دولتی ایران، تهران، دانشگاه پیام نور.
الوانی، سیدمهدی (1367). مدیریت عمومی، تهران، نشرنی.
امام خمینی، روح الله (1378). صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
امام خمینی، روح الله (1378). صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
امام خمینی، روح الله (1385). آداب الصلوه، به اهتمام سید مهدی فهری، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
امام خمینی، روح‌الله (1382). ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ج12، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
امام خمینی، روح‌الله (1384). تفسیر سوره حمد، تهران، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(ره).
ایمان، محمد تقی (1388). مبانی پارادایمی روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
پیروز، علی آقا (1391). رویکرد مدیریتی به رهبری امام خمینی(ره)، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
جعفری تبریزی، محمد تقی (1386). حرکت و تحول از دیدگاه قرآن (انسان در افق قرآن)، تهران، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
جوادی آملی، عبدالله (1375). رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه، قم، مرکز نشر اسراء.
جوادی آملی، عبدالله (1373). آوای توحید نامه امام خمینی به گورباچف و شرح نامه، تهران مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
حسینخانی، نورالله (1392). مبانی نظری اندیشههای دفاعی امام خامنه‌ای، تهران، یاران شاهد.
حر عاملی، محمد بن حسن (1403). وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تهران، کتاب فروشی اسلامی.
خاکی، غ (1396). روش پژوهش در مدیریت، تهران، بازتاب.
خامنه‌ای، سیدعلی (1388). پژوهشهای بنیادین معاونت پژوهشی نهاد مقام معظم رهبری (مجموعه سخنان مقام معظم رهبری) سایه سار ولایت، تهران، دفتر نشر معارف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری.
خامنه‌ای، سیدعلی (1392). طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، تهران موسسه جهادی صهبا.
خامنه‌ای، دفتر مقام معظم رهبری (1376). حدیث ولایت (مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
خامنه‌ای، سیدعلی، سخنان و بیانات: پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری (khamenie.ir)
خسرو پناه، عبدالحسین و جمعی از پژوهشگران (1395). منظومه فکری امام خمینی (ره)، تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
خسرو پناه، عبدالحسین و جمعی از پژوهشگران (1396). منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای(دام عزه)، تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
رضوی، سید مصطفی، مرتضی اکبری، مرتضی جعفرزاده و محمدرضا زالی (1392). بازکاوی روش تحقیق آمیخته، تهران،  دانشگاه تهران.
رفیع، حسین و سیدمحمد جواد قربی (1392). «بررسی کاربست راهبرد قدرت هوشمند در هیأت حاکمه جدید آمریکا». ماهنامه اطلاعات راهبردی، شماره 116، مرکز تحقیقاتی راهبرد دفاعی.
سعدآبادی، حسن (1388). الگوی پیشنهادی در تحلیل روابط رهبر و پیرو در مکتب امام خمینی، تهران، دانشگاه پیام نور.
شفیعی، عباس (1384). استراتژی رهبری امام خمینی. تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، نشر عروج.
شفیعی، عباس (1387). سبک رهبری امام خمینی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شفیعی، عباس (1398). «الگوی رهبری معنوی هوشمند (الگوی رهبری آیت‌الله خامنه‌ای)» فصلنامه حکومت اسلامی، شماره اول، سال بیست و چهارم، شماره مجله 91.
شیخ زاده،محمد (1392). رهبری خدمتگزار: پارادایمی نوین رهبری از دیدگاه امام خمینی (2 جلد) ، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شیخ صدوق، محمد بن علی بن حسین ابن بابویه (1379). معانی الاخبار، [بی‌جا]، مکتبه الصدوق.
طباطبایی، سیدمحمد حسین (1364). المیزان فی تفسیرالقرآن قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
عمید (1362). فرهنگ عمید، تهران، مؤسسه عمید.
قرائتی، محسن (1375). تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
کرامتی، محمدتقی (1393). نیمه پنهان (سه جلدی). تهران، کیهان.
کلینی، محمد بن یعقوب (1413 ق.). الکافی، بیروت، دارالاضواء،
گرجی، ابراهیم و سجاد برخورداری (1388). مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، ثالث.
گل محمدی، حمیدرضا (1398). بررسی نقش امام خامنه‌ای در مهار بحرانهای سیاسی اجتماعی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
مکارم شیرازی، ناصر (1362)، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
مهاجرنیا، محسن (1393)، فلسفه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
Eva patricia Rakel(2008) the iranian political elite state and society relations &forign relations since the islamic revolution faculty of social & behavioral sciences amesterdam(UVA)
John murphy (2008) modern world leaders:ali khamenei new york chelsea house
Jerold D. green frederic (2009)Underestanding iran santa monica:Rand
Said amir arjomand (2009) After khomeini:iran under his successors oxford oxford university
Walk.K(1998)How to write a comparative Analysis writing center at harvard university.