واکاوی ضرورت مصادره اموال دشمن در جنگ در صدر اسلام و جنگ های جهانی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق بین‎الملل، واحد اصفهان(خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

برداشتهای چندگانه و متفاوت از ضرورت مصادرۀ اموال دشمن و ابهام در ماهیت، آثار و شرایط این اصل در جنگ، منجر به نقض حقوق مالکیت بشری شده است. یکی از روشهای خوب برای رفع ابهامات، مطالعۀ تطبیقی در خصوص مصادرۀ اموال در جنگ در صدر اسلام و جنگهای جهانی است. بنابراین، پرسشهایی که مطرح میشود این است که در جنگ مصادرۀ چه اموالی ضروری است و چه اموالی متعلق به دشمن است؟ فرض بر این است که مصادرۀ اموالی ضروری است که مستقیماً برای اهداف نظامی استفاده میشود و ممکن است باعث تغییر اهداف نظامی یا کند شدن دسترسی دشمن به اهداف نظامی شود و مصادرۀ اموالی که کاربرد نظامی داشته و متعلق به دشمن باشد، ممکن است. پس، در این نوشتار با روش تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانهای، درصدد تجزیهوتحلیل اموال دشمن (اموال نظامی و غیرنظامی) و تأثیر مصادرۀ این اموال در دستیابی به اهداف نظامی هستیم. در هر دو دورۀ صدر اسلام و جنگ جهانی مصادرۀ اموال دشمن پذیرفته شد، اما تفاوت در تناسب، ضرورت و تفکیک بین اموال نظامی و غیرنظامی است. در اسلام اموال مصادرهشده متناسب با اوضاعواحوال و شرایط هر جنگ است، اما در جنگ جهانی بین اموال مصادرهشده هیچ ضرورت، تناسب و تفکیکی وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Necessity Confiscation of Enemy Property in War at the beginning of Islam and Contemporary history

نویسنده [English]

  • Ali deldar
PhD student in International Law, Isfahan Branch (Khorasgan) Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Multiple and different perceptions of the necessity of confiscation of enemy property and ambiguity in the nature, effects and conditions of this principle in war, it has led to violations of human property rights. One of the best ways to resolve the ambiguities of comparative study, confiscation of property in war is at the top of Islam and contemporary history. The questions that arise are: What property is necessary in the confiscation war? What property belongs to the enemy in the war? (Question). It is assumed that confiscation of property is necessary: it is used directly for military purposes and may change military targets, or slow down the enemy's access to military targets and confiscation of property that had military use and belonging to the enemy, it can be confiscated (Hypothesis). Therefore, in the present article with comparative analytical and the use of method library resources(Method). it seeks to analyze the enemy's property (military and civilian property) and the impact of confiscation of these properties in achieving military objectives(Target). That in both the early periods of Islam and contemporary history, confiscation of enemy property was accepted, but, the difference in proportion, necessity and separation between military and civilian property is that, in Islam, the confiscated property is proportionate, it's been with the conditions and conditions of each war, but in contemporary history between confiscated property there is no necessity, proportionality and distinction(findings).

کلیدواژه‌ها [English]

  • “War in Islam”
  • “World War”
  • “Enemy property”
  • “Enemy nationals”
  • “Necessity”
قرآن کریم.
‏‫ابن اثیر، عزالدین ابی‎‎الحسن علی (۱۳۹۹). الکامل فی التاریخ، دار صادر.
‏‫ابن کثیر دمشقی، ابوالفداء اسماعیل بن عمر (۱۴۰۸ق). البدایۀ و النهایه، بیروت، دار الکتب العلمیه.
‏‫ابن هشام، عبدالملک (۱۴۳۸ق). السیرۀ النبویه، بیروت، الکتبۀ العلمیه.
‏‫الذهبی، شمس‎الدین محمد بن احمد (۱۴۱۰ق). تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، بیروت، دار الکتاب العربی.
‏‫الطبرسی، فضل بن حسن (۱۴۳۸ق). اعلام الوری باعلام الهدی، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
‏‫الیاده، مریچا (۱۳۹۶). تارﻳﺦ اﻧﺪﻳﺸﻪ‎ﻫﺎی دﻳنی، ترجمۀ مانی صالحی علامه، تهران، نیلوفر.
‏‫بلاذری، احمد بن یحیی بن جابر (۱۴۱۷ق). کتاب جمل من انساب الاشراف، بیروت، دار الفکر.
‏‫پاکروان، مهدیه و زهرا سالاریان (۱۳۹۷). «نقد و واکاوی حملۀ مسلمانان به کاروان‎های تجاری قریش در ماه‎های آغازین هجرت برای کسب درآمد از دیدگاه مستشرقین»، مطالعات تاریخ اسلام، ج 10، ش 39، ص 7-26.
‏‫جاوید، محمدجواد و دیگران (۱۳۹۵). «بررسی تطبیقی حقوق بشردوستانۀ اسلامی با کنوانسیون‎های چهارگانۀ 1949 ژنو»، مطالعات حقوق بشر اسلامی، ج 11، ش 5، ص 33-50.
‏‫حاجی‎زادۀ سعدآباد، شادی (۱۳۹۹). «مطالبات مالی ایران از شوروی در جنگ جهانی دوم (یازده تن طلای ایران)»، پژوهش‎نامۀ تاریخ اجتماعی و اقتصادی، ج 17، ش 9، ص 73-92.
‏‫حسینی دشتی، سیدمصطفی (۱۳۹۷). معارف و معاریف دایرة‎المعارف جامع اسلامی، تهران، مؤسسۀ فرهنگی آرایه.
رنجبر، محمدعلی و فرهاد نوبخت (۱۳۹۷). «تحلیلی بر نگرانی روس‎ها از نفوذ آلمان در ایران در جنگ جهانی اول از منظر روزنامۀ آچیق‎سوز‏»، مطالعات تاریخی جنگ، ج 5، ش 2، ۱ مهر، ص 81-100.
‏‫روحانی، فؤاد (۱۳۳۳). «بازداشت اموال خصوصی در جنگ دریایی»، کانون وکلا، ج 40، ش 7، ص 86-92.
‏‫سبحانی، جعفر (۱۳۹۷). فروغ ابدیت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
‏‫شجاعی دیوکلائی، سیدحسن (۱۳۹۸). «تأثیر تحولات جنگ جهانی دوم بر ناکامی تحقق اهداف ترانزیتی قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1319 ایران و شوروی»، مطالعات تاریخی جنگ، ج 7، ش 3، ص 113-138.
‏‫ضیائی بیگدلی، محمدرضا (۱۳۹۸). حقوق جنگ، تهران، حیدری.
ـــــــــــــــــ (۱۳۶۵) «نگرشی جنگ»، حقوقی بین‎المللی، ج 6، ش 3، ص 45-70.
‏‫طباطبایی، سیداحمد و سیدمحسن حکمتی مقدم (۱۴۴۱ق). «حقوق بین‎الملل و اخراج اتباع کشور دشمن در زمان مخاصمات مسلحانه»، مطالعات حقوق عمومی، ج 21، ش 49، ص 1329-1349.
‏‫طباطبایی، سیدمحمد حسین (۱۳۹۰). المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات‏.
‏‫طبری، محمد بن جریر (۱۳۹۸). تاریخ طبری، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر.
‏‫عظیمی شوشتری، عباسعلی (۱۳۹۵). «ماهیت، شرایط و آثار اصل ضرورت نظامی در دو نظام حقوقی اسلام و حقوق بشردوستانۀ بین‎المللی»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ج 8، ش 3، ص 99-122.
‏‫عقا‎د، عبا‎س‎‎محمود (۱۳۹۲). راه‎ محمد، ترجمۀ اسدالله مبشری، تهران‎، امیرکبیر.
‏‫قربان‎زادۀ سوار، قربان‎علی و امیرمحمد ایزدی (۱۳۹۵). «واکاوی مفهوم مشروعیت حکومت: بررسی مقایسه‎ای دیدگاه‎های توماس آکوئیناس و خواجه‎نصیرالدین طوسی»، پژوهش‎های سیاست اسلامی، ج 9، ش 4، ص 31-48.
محمدی، سیدمحمدحسین و زهرا اسکندری‎فرد (۱۳۹۶). «وضعیت امنیت عمومی در سال‎های اشغال نظامی ایران توسط متفقین (شهریور 1320–شهریور 1324)‏»، پژوهش‎نامۀ تاریخ اجتماعی و اقتصادی، ج 12، ش 6، ۱ مهر، ص 24-107.
 
‏‫موسوی خمینی، سیدروح‎الله (۱۴۲۲ق). رسا‎لة‎ نجاة‎ العبا‎د، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینیŠ.
‏‫مونتسکیو (۱۳۹۸). روح‎ القوانین‎، ترجمۀ علی‎اکبر مهتدی، تهران، امیرکبیر.
‫نجفی، محمدحسن (۱۴۱۹ق). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
‏‫واقدی، محمد بن عمر (۱۴۰۹ق). المغازی، بیروت، مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات.
‏‫یوسفی غروی، محمد هادی (۱۴۳۳ق). موسوعۀ التاریخ الاسلامی، بیروت، اضواء الحوزه.
"China's Declaration of War Against Japan, Also Against Germany and Italy" (2019). Contemporary China, 1 (15), 15 December 1941, Archived from the original on 25 March 2018, Retrieved 25 July.
Gross, Oren (2003). “Chaos and Rules: Should Responses to Violent Crises Always Be Constitutional?”, The Yale Law Journal, 12 (6): 1011-1134.
Hodgson, Marshall G. S. (1957). The Venture of Islam, Chicago, University of Chicago Press.
Interhandel (Switzerland v. United States of America) (1957). The International Court of Justice fixes Saturday, October 12th, for the opening of the sittings.
Neumayer, Eric (2013). “Do governments mean business when they derogate? Human rights violations during notified states of emergency, Springer Science Business Media”, The review of international organizations, 8 (1), 1-31.
Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala) (1955). Second Phase, International Court of Justice (ICJ), 6 April, available at: https://www.refworld.org/cases,ICJ,3ae6b7248.html [accessed 17 August 2021]
O’Keefe, Roger (2010). “Protection of Cultural Property under International Criminal Law”, Melbourne Journal of International Law, v. 11.
Reuter, P. (1973). Droit international Public, Paris, Temis.