نظام تحقق سیاست‌ها و تدابیر ولی‌فقیه در نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

4 استادیار گروه امنیت، دانشگاه علوم انتظامی امام حسن مجتبی (ع)، تهران، ایران

چکیده

تحقق کامل و دقیق سیاست‌ها و تدابیر ولی‌فقیه در نیروهای مسلح، یکی از اساسی‌ترین موضوعاتی است که ذهن بسیاری از فرماندهان و مسئولین را به خود مشغول کرده است. درواقع مسئله پژوهش این است که چه سازوکارها و الزامات ابزاری منظم و منسجم(نظام) برای تحقق کامل سیاست‌ها و تدابیر ولی‌فقیه در نیروهای مسلح ضروری است. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال طراحی نظامی است که بتواند سیاست‌های ولی امر مسلمین در نیروهای مسلح را به‌صورت دقیق و کامل محقق کند. این پژوهش از نظر روش، ترکیبی از کیفی و کمی است؛ روش نمونه‌گیری هدفمند و منظم است و برای گردآوری داده‌ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شده است و تحلیل داده‌ها از طریق روش تحلیل مضمون با استفاده از نرم‌افزار maxqda صورت گرفت که حاصل آن حدود 641 گزاره‌ی پایه، 69 مضمون سازمان‌یافته و 8 مضمون فراگیر شد. سپس اعتبار داده‌های به دست آمده از پرسشنامه‌ها، از طریق نرم‌افزار SPSS ارزیابی گشت. درنهایت این نتیجه حاصل شد که مؤلفه‌های اصلی شناسایی شده برای الگوی نهایی نظام که عبارت‌اند از: فهم درست، کارکردها، ساختار، فرایند، اجرا، واپایش اثربخشی نظام، قو‌ت‌ها و ضعف‌ها،. با تمام شاخص‌های مربوط، و هر سه زیرنظام با تمام اجزاء آن به‌طور قاطع مورد تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The System of Implementing the Policies and Measures of the Jurist in the Armed Forces

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bazargani 1
  • Seyed Mohsen Moradkhani 2
  • Ali Seedi 3
  • Mahmood Tashakori 4
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Planning, Imam Hossein University (AS), Tehran, Iran
2 Doctoral student of strategic cultural management, National Defense University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management, Higher National Defense University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Security, Imam Hassan Mojtabi University of Police Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

The complete and accurate implementation of the policies and measures of the Supreme Leader in the armed forces is one of the most fundamental issues that has occupied the minds of many commanders and officials. In fact, the problem of the research is what mechanisms and requirements of a regular and coherent tool (system) are necessary for the full realization of the policies and measures of the Islamic jurisprudence in the armed forces. In this regard, the current research is looking for a military design that can accurately and completely realize the policies of the guardian of Muslims in the armed forces. In terms of method, this research is a combination of qualitative and quantitative; The sampling method is purposeful and systematic, and a semi-structured interview tool was used to collect data, and data analysis was done through thematic analysis method using maxqda software, which resulted in about 641 basic propositions, 69 organized themes, and 8 comprehensive themes. Then the validity of the data obtained from the questionnaires was evaluated through SPSS software. In the end, it was concluded that the main components identified for the final model of the system, which are: correct understanding, functions, structure, process, implementation, and measuring the effectiveness of the system, strengths and weaknesses. With all relevant indicators, and all three subsystems with all its components have been decisively approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System
  • Policies
  • Measures
  • Supreme Leader
  • Armed Forces