واکاوی مؤلفه‌های امیدآفرینی در جمهوری اسلامی با تأکید بر نظام فکری امام خامنه‌ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مبانی نظری اسلام، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امید مهم‌ترین عنصر انگیزشی برای پیشرفت هر جامعه محسوب می‌شود. هرچند به نظر می‌رسد امید مفهومی بدیهی است، اما با کمی واکاوی می‌توان به پیچیدگی‌های آن پی برد. هدف از انجام این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که مؤلفه‌های امیدآفرینی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نظام فکری امام خامنه‌ای چیست؟ پژوهشگران با استفاده از روش تحلیل مضمون، داده‌های حاصل از بیانات امام خامنه‌ای را مفهوم‌سازی کرده‌اند. بر اساس آن مفاهیم، مضامین پایه (حفظ انگیزه، امیدواری، ایجاد امید، ایمان، عزم راسخ، احساس مسئولیت، اراده محکم، تعهد، هوشیاری، بصیرت، بینش، فراست، صمیمیت، زنده کردن امید، خدمت‌رسانی، اعتماد به مردم، همدلی، همکاری، احساس مسئولیت، خدمت به مردم و تعهد) و مضامین سازمان دهنده(نشاط‌انگیز، شوق آمیز، سرپرستی، پایبندی، روشن‌بینی، دوراندیشی، اعتماد، اطمینان، مشارکت، تکلیف و التزام)و مضامین فراگیر به دست آمد. درنهایت، با ترکیب و ادغام مضامین سازمان دهنده پنج مؤلفه ایجاد شور و انگیزه، مسئولیت‌پذیری، بصیرت افزایی، اعتماد زایی و تعهد آفرینی استخراج گردید و می‌توان نتیجه گرفت که امید در منظومه فکری امام خامنه‌ای زمینه‌ساز پیشرفت و برون‌رفت از مشکلات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the elements of creating hope in the Islamic Republic of Iran with an emphasis on the intellectual system of Imam Khamenei

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bidgoli 1
  • Asghar Rajabi Deh Borzoei 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Theoretical Foundations of Islam, Faculty of Theology and Islamic Studies, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Hope is considered the most important motivational element for the progress of any society. Although hope seems to have a general and obvious concept, but with a little analysis, you can find out its complexities. The purpose of this research is to answer the question, what are the elements of creating hope in the Islamic Republic of Iran, emphasizing on the intellectual system of Imam Khamenei (Madazlah al-Aali)? Using thematic analysis method, the researchers have conceptualized the data obtained from the statements of Imam Khamenei. Based on those concepts, the basic themes (maintaining motivation, hope, creating hope, faith, determination, sense of responsibility, strong will, commitment, vigilance, insight, vision, frost, sincerity, bringing hope to life, serving, trusting people, Empathy, cooperation, sense of responsibility, service to people and commitment) and organizing themes (enthusiastic, enthusiastic, stewardship, adherence, clarity, foresight, trust, confidence, participation, duty and commitment) and inclusive themes were obtained. . Finally, by combining and integrating the organizing themes, the five elements of passion and motivation, responsibility, insight, confidence building and commitment were extracted and it can be concluded that hope is the key to all locks in Imam Khamenei's intellectual system. And it is a source of progress and forward movement to be used for all educational and cultural centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building Trust
  • Imam Khamenei
  • Creating Hope
  • Islamic Republic of Iran
  • Mulfeh
قرآن کریم
بیانات آیت الله خامنه‎ای، دسترسی: https://farsi.khamenei.ir/.
خلیلی، ابراهیم، باقری هشی، مهدی، ساوه درودی، مصطفی، و علیزاده، حشمت(1401). مسئولیت‌پذیری در تراز انقلاب اسلامی مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری. مطالعات دفاعی استراتژیک،20(87)، 244-211.
راغب اصفهانی(1412 ق). المفردات فی غریب القرآن. بیروت: نشر دارالعلم.
سهیل سرو،محمد، هزارجریبی،جعفر، و عالمی،شهاب الدین (1400)، واکاوی تحلیلی معنای امید در بیانات آیت‎الله خامنه‎ای؛ با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. پژوهش‌های انقلاب اسلامی،10(39)، 105-73.
شعبانی،محمدجواد،صادق نیا،محراب، و میرتبار،سید مرتضی (1398). بررسی مؤلفه امید در سبک زندگی دینی و نقش رسانه دیداری تلویزیون در گسترش امیدآفرینی دینی. پژوهشنامه سبک زندگی،5 (8)، 144-115.
صفری شالی،رضا، و طوافی، پویا (1397). بررسی میزان امید به آینده و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان تهرانی. برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،9(35)، 153-115.
طباطبائی،سیدمحمدحسین(1417). تفسیر المیزان. (سیدمحمدباقر موسوی همدانی، مترجم). تهران:نشر امیرکبیر.
عباس زاده یخفروزان،ابراهیم، و صالحی، محمدرضا(1397). بررسی عوامل ایجاد انگیزه از دیدگاه‌های مختلف نظریه پردازان حوزه آموزشی. پژوهش ملل،3(36)، 18-2.
عمید،حسن(1362)،فرهنگ عمید،تهران:نشر امیرکبیر.
غرسبان روزبهانی، مرتضی، و شیخ حسینی، مختار(1401). مبانی و شاخصه‎های سیاسی انتظار راهبردی در مکتب شهید سلیمانی. مشرق موعود، 16(61)، 322- 276.
غفوری،داود،پاکدل، سعید، و سیاری،سروش(1395)، رابطه تعهد سازمانی و جهت‌گیری مذهبی با رهبری تحول آفرین در یکی از مراکز علمی نظامی. مطالعات منابع انسانی، 6(22)، 186-149.
گوشه نشین،فاطمه، و نامداری،ابراهیم (1401). راهکارهای مواجه با تهدیدات جنگ نرم در قرآن بر اساس طبقه بندی سرل از کنش‌های گفتاری، مطالعات بیداری اسلامی،11(2)، 103-122.
مصباح یزدی،محمد تقی(1393). زلال نگاه.قم،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیŠ.
معین،محمد(1350)،فرهنگ معین. تهران، امیرکبیر.
نقیبی،سید ابوالقاسم، و زمانی، زری (1390). نقش وفاداری در اعتمادآفرینی و راهبردهای توسعۀ آن در نهاد خانواده با رویکرد به آیات و روایات. مطالعات راهبردی زنان،13(52)، 53-7.
هزارجریبی،جعفر، و صفری شالی،رضا(1391). آناتومی رفاه اجتماعی. تهران، جامعه و فرهنگ.
Fromm,Erich.(1968). Revolution of Hope:Toward a Humanized Technology. New York, Harper and Row.