نقش عوامل محیطی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با شیعه هراسی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری امنیت ملی، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

3 استادیار گروه امنیت امینی، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مسائل ایران، پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

سیاست خارجی جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اصولی ثابت و پایدار ازجمله حمایت از محرومان و مستضعفان جهان، داشتن روابط صلح‌آمیز با دول غیر محارب، منع مداخله در امور سایر کشورها و همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان و سایر دولت‌ها استوار می‌باشد. این اصول دربرگیرنده باورها، اعتقادات جمهوری اسلامی درباره واقعیت‌ها یا علیت‌ها، صحت عمل و رفتار در حوزه تعاملات و نظام بین‌المللی است که از دین اسلام برخاسته است. موضوع اساسی که ضرورت دارد به آن پرداخته شود آن است که آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی در حوزه مقابله با شیعه هراسی بر اساس اصول ذکرشده موفق بوده است؟ بدین سبب این مقاله درصدد است بر اساس نظریه سازه‌انگاری نقش عوامل محیطی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در چهار مؤلفه سیاست هویتی، کنشگران سیاسی، کنشگران اجتماعی و کارگزار و ساختار مورد ارزیابی قرار دهد و از طریق شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای احتمالی به ارتقاء سیاست خارجی جمهوری اسلامی جهت مقابله با شیعه هراسی کمک نماید. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی و زمینه‌ای موردی انجام شده است. ابزار گردآوری میدانی و کتابخانه‌ای بوده، حجم نمونه 25 نفر و داده‌ها به روش SPSS مورد تحلیل قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Environmental Factors in the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran in Dealing with Shia-Phobia

نویسندگان [English]

  • Ali Shahbazi 1
  • Mohammad Hadi Falahzadeh 2
  • Fathullah Kalantri 3
  • Kamiyar Honesty of Samar Hosseini 4
1 Doctoral student of National Security, Faculty of National Security, Higher National Defense University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Religions and Religions, Qom, Iran
3 Assistant Professor of Amini Security Department, Faculty of National Security, National Defense University and Higher Research Institute, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Iranian Issues, Institute of Political, International and Legal Studies, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

After the victory of the Islamic Revolution, the foreign policy of the Islamic Republic is based on stable and stable principles, including supporting the deprived and oppressed of the world, having peaceful relations with non-belligerent countries, prohibiting interference in the affairs of other countries, and peaceful coexistence with neighbors and other governments. These principles include the beliefs and convictions of the Islamic Republic about facts or causes, correctness of action and behavior in the field of interactions and the international system that arose from the Islamic religion. The basic issue that needs to be addressed is whether the foreign policy of the Islamic Republic has been successful in the field of dealing with Shia-phobia based on the aforementioned principles. For this reason, this article tries to evaluate the role of environmental factors of the Islamic Republic's foreign policy in the four components of identity politics, political actors, social actors, agent and structure based on the theory of constructivism and through identifying the strengths, weaknesses, opportunities and possible threats. Help to promote the foreign policy of the Islamic Republic to deal with Shia-phobia. This research is of applied type and has been done with a descriptive and case-based method. The collection tool was field and library, the sample size was 25 people and the data was analyzed by SPSS method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign policy
  • Islamic Republic of Iran
  • Shia phobia
  • constructivism